தமிழ்99 உதவிக்கு (0091) (0) 99431 68304 அழையுங்கள்

தமிழ்99 முறையில் எழுதுவது, அதற்கான மென்பொருள்கள் குறித்த ஐயமா? உதவி வேண்டுமா?

இந்தியா: ரவி – (0091) (0) 99431 68304 . ஆந்திர மாநில எண் என்பதால் பிற மாநிலங்களில் இருந்து அழைப்போர் 0 சேர்த்து அழைக்கவும்.

இலங்கை: மயூரேசன் – (0094) 77-5373891

அழையுங்கள்.