இத்தளம் குறித்து

தமிழ்99 விசைப்பலகை மென்பொருள் விழிப்புணர்வு, பயன்பாட்டைப் பரப்புவதற்கான தன்னார்வல வணிக நோக்கற்ற இணையத்தளம்.

6 thoughts on “இத்தளம் குறித்து”

 1. அருனமயாகவும் எளிமையாகயும் தோன்றுகிறது. இவ்விசையை அணைவரும் பின்பற்றலாம்.
  அன்பில்,
  சு.அருணன் (பத்திரிகையாளர்)

 2. Thx for valuable info and ur sincere efforts for tamil99 keyboard. Decided to downlaod & use this – to type Tamil, as Tamil, by Tamil ! – and not thro English.

  Let me communicate in Tamil, after downloading it !

  Regards.

 3. Why didn’t the software updated? Right now, we have Ubuntu 15.xx version! Please update them regularly so that it will be useful and compatible all time.

  Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *