தமிழ்99 விசைப்பலகைகள்

தமிழ்99 விசைப்பலகைகள் பெற


http://www.theitdepot.com/details-TVS+English+and+Tamil+Keyboard_C3P1008.html

செல்லுங்கள்.

இந்த விசைப்பலகை தரமாக இருப்பதாக வாங்கிப் பார்த்த நண்பர்கள் கூறுகிறார்கள்.

வேறு எங்கேனும் தமிழ்99 விசைப்பலகைகள் விற்பனைக்குக் கிடைத்தாலும் சொல்லுங்கள்.

One thought on “தமிழ்99 விசைப்பலகைகள்”

  1. Tamil99 keyboard is available in Narasingapuram (Ritchie Street), Chennai for Rs.500. I think the shop name starts with Oasis. Its a ps2 keyboard, if you want use it with USB Laptops get an adapter that supports 2 ps2 inputs (violet & green colours) to single USB output – it costs Rs.50/-. The single ps2 to USB adapter will not work.

Comments are closed.